PRIVACY POLICY

Oryx Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer u gegevens aan Oryx Travel verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oryx Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

– Voor zover noodzakelijk om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij deze rechten respecteren en u hierop willen wijzen.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief, wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in het geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Bewaartermijn

Oryx Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel dan op grond van de wet is vereist.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons aan u of aan een andere partij te laten overdragen. Om aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen, kunnen wij u vragen om u te legitimeren.

Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u contact met ons opnemen middels info@oryxtravel.nl

Klachten

Neem bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens contact met ons op via:info@oryxtravel.nl. Indien u hier met ons niet uitkomt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@oryxtravel.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.